12. Najlepiej w rodzinie - jeśli nie biologicznej, to w zastępczej (2011)

§1 Organizator
1. Organizatorem 12. edycji konkursu (zwanego dalej Konkursem) przeprowadzanego w ramach projektu Galeria Plakatu AMS jest Art Marketing Syndicate SA z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Bobrowiecka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079299; REGON: 630933936, NIP: 782-00-21-306, kapitał zakładowy w kwocie: 9.797.370,00 zł wpłacony w całości, która prowadzi działalność gospodarczą na rynku reklamy zewnętrznej (zwana dalej Organizatorem).

§2 Patroni
Patronem głównym 12. edycji Konkursu jest Towarzystwo Nasz Dom.

§3 Partnerzy
1. Partnerem i niezależnym audytorem 12. edycji Konkursu jest spółka KPMG Audyt (zwana dalej Audytorem), która będzie sprawować kontrolę nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
2. Partnerem 12. edycji Konkursu jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR.

 

§4 Patroni medialni
1. Patronami medialnymi 12. edycji Konkursu jest wydawca dziennika Gazeta Wyborcza, portalu Gazeta.pl, dziennika Metro oraz nadawca Radia TOK FM.

 

§5 Galeria Plakatu AMS
Projekt Galeria Plakatu AMS stawia sobie za cel rozbudzenie społecznego zainteresowania reklamą zewnętrzną i poprawę jej wizerunku poprzez promowanie dobrze zaprojektowanych plakatów, a tym samym kreowanie wzorców estetycznych i funkcjonalnych reklamy zewnętrznej. 

 

§6 Uczestnicy
1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która w chwili przystąpienia do Konkursu jest pełnoletnia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia kryteria określone w niniejszym regulaminie.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. 

 

§7 Konkurs
1. Warunki niniejszego regulaminu dotyczą wyłącznie 12. edycji Konkursu.
2. Konkurs zostanie ogłoszony 6 października 2011 roku, termin nadsyłania prac upływa 21 listopada 2011 roku (liczy się data otrzymania prac przez Audytora), natomiast ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 6 grudnia 2011 roku w Warszawie. 
3. Począwszy od dnia ogłoszenia Konkursu Organizator będzie publikował informacje o Konkursie w wybranych przez siebie środkach masowego przekazu.
4. Temat Konkursu: „Miłość nie cukierki” 
5. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie plakatu, który pokaże, że dzieci potrzebują od dorosłych przede wszystkim miłości, troski i poczucia bezpieczeństwa – najlepiej w rodzinie – jeśli nie biologicznej to zastępczej. 
6. Hasło „Miłość nie cukierki” zostało wybrane jedynie do celów promocji Konkursu, zatem Organizator nie oczekuje, że nadesłane prace będą wyłącznie jego dosłowną ilustracją. 
7. Na plakacie może znaleźć się inne hasło, zaproponowane przez autora. 
8. Można zgłosić projekt typograficzny, w którym litery odgrywać będą główną rolę, lub przedstawić pracę bez liter, posługując się tylko obrazem. 
9. Plakaty nie mogą być wulgarne i obsceniczne. 
10. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 3 projekty, przy czym każdy z projektów musi stanowić osobną całość. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone zestawy plakatów tworzące cykl. Nie należy przysyłać kilku wariantów jednej pracy, różniących się między sobą jedynie kompozycją elementów albo kolorystyką.
11. Do Konkursu można zgłosić projekt, który jest pracą zbiorową.
12. W wypadku pracy zbiorowej projekt do Konkursu zgłasza przedstawiciel współautorów w ich imieniu. Do karty zgłoszenia pracy zbiorowej należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich współautorów projektu. Formularz pełnomocnictwa można pobrać ze strony internetowej www.galeria.ams.com.pl. 
13. Plakat musi być zaprojektowany w układzie pionowym w proporcji 2 x 3. 
14. Projekty, które zostały zrealizowane techniką komputerową, uczestnicy nadsyłają jedynie w postaci cyfrowej. Dotyczy to również prac wykonanych technikami tradycyjnymi, takimi jak farby, ołówek, fotografia, collage, techniki mieszane, które następnie zostały przez autorów zreprodukowane i zapisane w postaci cyfrowej. Nie należy wówczas przysyłać żadnych wydruków ploterowych. Prace wykonane technikami tradycyjnymi, które nie zostały przez autorów zdigitalizowane, należy przysyłać w formie oryginałów, zgodnie z pkt 19, 20 i 21 niniejszego paragrafu.
15. Projekty, które zostały zrealizowane techniką komputerową lub zreprodukowane i zapisane w postaci cyfrowej, należy zapisać jako CMYK w formacie TIFF o wielkości 66,6 x 100 cm w rozdzielczości 300 dpi. Dokument należy oznaczyć godłem pracy złożonym z dowolnych czterech liter i dwóch cyfr, z rozszerzeniem „.tif”, np. J2A8FN.tif. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, każda z nich musi mieć inne godło. Projekt powinien zostać nagrany na płycie CD. Na jednej płycie CD można zapisać tylko jeden projekt. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, każda z nich musi zostać nagrana na osobnej płycie i opatrzona osobnym godłem.
16. Na każdej płycie CD należy napisać to samo godło, którym nazwany został zapisany na niej plik. Na płycie, oprócz godła, nie można umieszczać żadnych dodatkowych uwag i adnotacji. Do każdej płyty należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą wypełnioną i odręcznie podpisaną kartę zgłoszenia. W wypadku pracy zbiorowej każdy ze współautorów wypełnia osobny formularz. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.galeria.ams.com.pl.
17. Płyty CD z dołączonymi kartami zgłoszenia muszą dotrzeć do siedziby Audytora Konkursu pod adresem KPMG Audyt sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, z dopiskiem „Galeria”, do 21 listopada 2011 roku do godziny 17.00. Prace, które dotrą po tym terminie, nie będą oceniane. 
18. Dodatkowo każdy uczestnik, który wysyła projekt wyłącznie w postaci cyfrowej, powinien do 21 listopada 2011 roku do godziny 17.00 przesłać na adres mailowy Audytora galeria@kpmg.pl wglądówkę swojego projektu. Do tego celu projekt należy zapisać jako RGB w formacie JPEG (Maximum Quality) o wielkości 4 x 6 cm w rozdzielczości 300 dpi. Dokument należy nazwać tym samym godłem pracy, o którym mowa w pkt. 15 regulaminu, ale z rozszerzeniem „.jpg”, np. J2A8FN.jpg. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, powinien przesłać wglądówki każdej z nich. W celu zachowania anonimowości uczestników Konkursu, Audytor zobowiązany jest do czasu rozstrzygnięcia Konkursu zachować w całkowitej poufności adresy mailowe, z których przesłane zostały do Audytora wglądówki projektów. 
19. Prace wykonane technikami tradycyjnymi, takimi jak farby, ołówek, fotografia, collage, techniki mieszane, które nie zostały przez autorów zreprodukowane i zapisane w postaci cyfrowej, można przysyłać w formie oryginałów. Projekt musi być wówczas wykonany w wymiarach 66,6 x 100 cm, w układzie pionowym i naklejony na sztywne podłoże. Projekt musi spełniać warunki umożliwiające powielanie plakatu techniką offsetową (CMYK).
20. Z tyłu, w prawym górnym rogu pracy wykonanej technikami tradycyjnymi i wysłanej w postaci oryginalnej należy umieścić godło pracy złożone z dowolnych czterech liter i dwóch cyfr, np. J2A8FN. Na pracy, oprócz godła, nie można umieszczać żadnych dodatkowych uwag i adnotacji. Do tylnej strony każdej pracy należy przymocować zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą wypełnioną i odręcznie podpisaną kartę zgłoszenia. W wypadku pracy zbiorowej każdy ze współautorów wypełnia osobny formularz. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.galeria.ams.com.pl. 
21. Prace wykonane technikami tradycyjnymi i wysłane w formie oryginału z dołączonymi kartami zgłoszenia muszą dotrzeć do siedziby Audytora pod adresem KPMG Audyt sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, z dopiskiem „Galeria”, do 21 listopada 2011 roku do godziny 17.00. Prace, które dotrą po tym terminie, nie będą oceniane. 
22. Organizator na własny koszt dokona reprodukcji i zapisu w postaci cyfrowej prac wykonanych technikami tradycyjnymi i przysłanych w oryginale. Organizator wykona również wglądówki tych prac.
23. Złamanie przez uczestnika określonych w niniejszym paragrafie warunków formalnych lub technicznych zgłoszenia może spowodować odrzucenie projektu przez Organizatora.
24. Wszystkie prace prawidłowo zgłoszone do Konkursu zostaną udostępnione przez Organizatora na stronie internetowej www.galeria.ams.com.pl od dnia 6 grudnia 2011 roku.

§8 Jury
1. Zwycięzca Konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną wyłonieni przez jury, którego skład jest następujący: 
Małgorzata Augustyniak, wiceprezes AMS,
Andrzej Budek, artysta grafik,   
Maciej Buszewicz, artysta grafik, profesor ASP w Warszawie,  
Juliusz Donajski, prezes VFP Communications, 
Małgorzata Foremniak, aktorka, ambasadorka dobrej woli UNICEF,
Janusz Górski, artysta grafik, profesor ASP w Gdańsku, kurator     Galerii Plakatu AMS, 
Jakub Jezierski, grafik, projektant,
Maria Kurpik, kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie, 
Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, 
Piotr Pacewicz, publicysta „Gazety Wyborczej”,
Tomasz Polkowski, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa „Nasz Dom”.
2. Głosowanie jury będzie przebiegać dwuetapowo. 
3. Do dnia 25 listopada 2011 roku każdy z członków jury otrzyma wglądówki wszystkich zgłoszonych do Konkursu projektów. Do dnia 27 listopada 2011 roku każdy z członków jury wybierze 5 najlepszych plakatów i złoży na ręce Audytora listę wybranych przez siebie projektów. Wszystkie wybrane w ten sposób prace zostaną na koszt Organizatora wydrukowane w formacie 100 x 66,6 cm.
4. Jury zbierze się 30 listopada 2011 roku w Warszawie i spośród plakatów, o których mowa w pkt. 3 powyżej, wybierze pracę nagrodzoną nagrodą główną i prace wyróżnione. 
5. W uzasadnionych przypadkach członek jury może ustanowić swojego zastępcę, który weźmie udział w obradach jury.
6. Jury wybierze spośród swego grona przewodniczącego, którego głos będzie decydujący w sytuacji, kiedy w czasie głosowania nastąpi równy podział oddanych głosów. 
7. Wszyscy członkowie jury zobowiązani będą złożyć na ręce Audytora oświadczenie, że nie udzielali osobom biorącym udział w Konkursie żadnej pomocy oraz w żaden inny sposób nie uczestniczyli w projektowaniu prac zgłoszonych do Konkursu. Oświadczenia zostaną złożone do dnia 30 listopada 2011 roku.

§9 Kryteria oceny prac
1. Jury, oceniając zgłoszone prace, stosować będzie dwa kryteria: wartość artystyczną i zgodność z zasadami projektowania reklamy zewnętrznej.
2. Zasady projektowania reklamy zewnętrznej można sprowadzić do czterech punktów:
a. Podstawą dobrego projektu jest prostota. Przekaz musi być tak prosty, aby można go było sprowadzić do kilku słów, musi być łatwy do przyswojenia już za pierwszym spojrzeniem. Na plakacie jest miejsce na jeden tylko motyw. Należy przemawiać dobitnie, głównie przy pomocy obrazów, używać dużych elementów graficznych i umieszczać je na tle, które nie rozprasza uwagi.
b. Nie mniej ważna jest czytelność. Przesłanie powinno być zrozumiałe, hasło zwięzłe, łatwe do zapamiętania. Należy używać dużej wyraźnej czcionki. Zdecydowane liternictwo jest bardziej czytelne z większej odległości, a hasło złożone delikatnym krojem pisma lub wydrukowane na zbyt intrygującym tle nie zostanie zauważone.
c. Ale to za mało, gdy plakat jest tylko prosty i czytelny — duszą każdego dobrego projektu jest pomysł. Plakat musi budzić emocje, zabawiać, popisywać się zręcznością, zaskakiwać – tylko wtedy zostanie zapamiętany.
d. Wreszcie kolej na oryginalność. Plakat musi się wyróżniać, być bezczelny, „rozpychać się łokciami” w tłumie konkurentów. Dlatego warto być sobą, a nie naśladować innych, gonić za modą. 

 

§10 Nagrody
1. Organizator przyzna jedną nagrodę główną — autor lub autorzy nagrodzonego plakatu otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) i trzy egzemplarze nagrodzonego plakatu, wydrukowanego w formacie 120 x 180 cm. Organizator zobowiązuje się zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy od przyznanej w Konkursie nagrody głównej.
2. Organizator przyzna pięć równorzędnych wyróżnień — każdy z autorów wyróżnionych plakatów otrzyma trzy egzemplarze wyróżnionego plakatu, wydrukowanego w formacie 120 x 180 cm.
3. Uczestnik nagrodzony w Konkursie nagrodą główną nie może jednocześnie otrzymać wyróżnienia. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać wyłącznie jedno wyróżnienie, niezależnie od liczby zgłoszonych projektów.
4. Organizator zastrzega możliwość ufundowania dodatkowych nagród lub wyróżnień.

 

§11 Ogłoszenie wyników i promocja laureatów
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 6 grudnia 2011 roku podczas wernisażu pokonkursowej wystawy zorganizowanej w Warszawie. Na wystawie, obok pracy nagrodzonej nagrodą główną znajdą się także prace wyróżnione i prace zakwalifikowane do wystawy przez jury.
2. Projekt nagrodzony nagrodą główną będzie eksponowany na citylightach w wybranych miastach Polski od grudnia 2011 do września 2012 roku. Plakat będzie opatrzony imieniem i nazwiskiem autora lub autorów wraz z logo projektu Galeria Plakatu AMS.
3. Organizator może eksponować na citylightach w wybranych miastach Polski od grudnia 2011 do września 2012 roku wybrane plakaty spośród plakatów wyróżnionych. Plakaty będą opatrzone imieniem i nazwiskiem autora lub autorów wraz z logo projektu Galeria Plakatu AMS.
 4. Organizator nie będzie eksponował prac, których treść lub formę uzna za sprzeczną z prawem, z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

 

§12 Prawa autorskie
1. Z chwilą wypłacenia lub wydania nagrody wszystkim uczestnikom nagrodzonym oraz wyróżnionym w Konkursie, Organizator nabywa własność nagrodzonych plakatów wraz z majątkowymi prawami autorskimi do tychże prac. 
2. Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych i wyróżnionych prac w zakresie pól eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach zależnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku) tj.:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania plakatu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których plakat utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania plakatu w sposób inny niż określony w powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do plakatu przez Organizatora. W wypadku pracy zbiorowej powyższe nabycie własności plakatu oraz nabycie majątkowych praw autorskich do plakatu dotyczy wszystkich jego współautorów.
3. W zakresie nabytych przez Organizatora majątkowych praw autorskich do nagrodzonych oraz wyróżnionych prac, Organizator jest w szczególności uprawniony do: 
a. przeprowadzenia w grudniu 2011 roku i w roku 2012 ekspozycji nagrodzonego plakatu nagrodą główną, na powierzchni wybranych przez Organizatora nośników reklamy zewnętrznej typu citylight na terenie całego kraju; 
b. przeprowadzenia w grudniu 2011 roku i w roku 2012 ekspozycji wyróżnionych plakatów, na powierzchni wybranych przez Organizatora nośników reklamy zewnętrznej typu citylight na terenie całego kraju. 
4. Wszyscy uczestnicy Konkursu, poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu i dołączenie oświadczenia, że akceptują warunki regulaminu Konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatną publikację i eksponowanie ich plakatów w prasie, drukach reklamowych, Internecie, wystawach i na nośnikach reklamy zewnętrznej do celów promocji projektu Galeria Plakatu AMS, Konkursu i wystawy pokonkursowej.

 

§13 Ochrona danych osobowych 
1. Organizator informuje, że dane osobowe uczestników Konkursu oraz ich ewentualnych przedstawicieli będą przetwarzane przez Organizatora i Audytora w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, wydawania, odbioru i rozliczania nagrody przez Organizatora, oraz komunikacji z uczestnikami Konkursu. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu promocji Konkursu, w szczególności poprzez publikację informacji dotyczących zwycięzców Konkursu. 
2. Uczestnikom Konkursu oraz ich ewentualnym przedstawicielom przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 
3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Organizator.

 

§14 Odbiór nagrody i wyróżnień 
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Audytora o wyniku Konkursu oraz terminie jego ogłoszenia telefonicznie lub listownie pod adres wskazany w zgłoszeniu do Konkursu; zawiadomienie o przyznaniu nagrody za projekt zbiorowy, zostanie wysłane do ich przedstawiciela, który na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zgłosił projekt do Konkursu i został upoważniony do odbioru nagrody.
2. Odbiór nagrody głównej i wyróżnień nastąpi po uroczystym ogłoszeniu wyników Konkursu, o którym mowa w § 11 pkt. 1. niniejszego regulaminu nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od uroczystego ogłoszenia wyników.

 

§15 Skargi
1. W wypadku zastrzeżeń do prawidłowości przebiegu Konkursu jego uczestnicy mogą zgłosić skargę na piśmie wyłącznie w terminie 3 dni, liczonym od dnia ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data stempla pocztowego) na adres Audytora, KPMG, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.
2. Po przekroczeniu terminu wskazanego w ust. 1 skargi nie będą rozpatrywane.
3. Skargi będą rozpatrywane w ciągu 3 dni po upływie terminu ich składania przez powołaną w tym celu przez Organizatora komisję. Decyzja komisji będzie ostateczna. 

 

§16 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad regulaminu, z wyłączeniem zmiany zasad przyznawania nagrody i wyróżnień przewidzianych w § 10 regulaminu.  
2. Ewentualne spory między Organizatorem a uczestnikami Konkursu będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy dla m.st. Warszawy.

Regulamin Konkursu jest dostępny w biurze Galerii Plakatu AMS pod adresem: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa w godzinach 9.00-17.00 oraz na stronie internetowej  www.galeria.ams.com.pl.