Działania AMS odnośnie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO)

W związku z wchodzącymi w życie 25 maja br. nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy poinformować, że spółka AMS S.A. jako administrator przetwarza dane osobowe Uczestników konkursu Galeria Plakatu AMS (zwanego dalej "Konkursem") oraz osób wchodzących w skład Jury Konkursu, w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją Konkursu.


Poniżej kilka szczegółowych informacji – zachęcamy do zapoznania się z nimi:
Nasze dane kontaktowe to: AMS SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@ams.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania w celu prowadzenia oraz promocji konkursu Galerii Plakatu AMS, a także nasz uzasadniony interes, w szczególności polegający na przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w celach statystycznych i analitycznych, oraz na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
Dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.
Podmiotom danych przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Podmiotom danych przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych szczególną sytuacją, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez AMS S.A. narusza przepisy Rozporządzenia.
W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

Z poważaniem,

Zespół AMS